Διάχυτα και Ενσωματωμένα Συστήματα

Ως διάχυτο και ενσωματωμένο ορίζεται ένα σύστημα το οποίο βρίσκεται «οπουδήποτε». Στα συστήματα αυτά ο υπολογισμός γίνεται διαθέσιμος μέσω του φυσικού περιβάλλοντος, με τρόπο διαφανή στο χρήστη και χαρακτηρίζονται από διάχυση (η αλληλεπίδραση με το σύστημα δε γίνεται μέσω ενός σταθμού εργασίας, μικρού ή μεγάλου, αλλά η πρόσβαση στη δυνατότητα εκτέλεσης υπολογισμών, η οποία αποτελεί την υπηρεσία, είναι διάχυτη στο περιβάλλον) και διαφάνεια (η τεχνολογία δεν εισβάλλει στη ζωή του ανθρώπου ανατρέποντας τα μοντέλα εκτέλεσης διαδικασιών του, αλλά είναι αόρατη και ενσωματωμένη στο υπάρχον περιβάλλον δραστηριοποίησης).

Περιεχόμενο μαθήματος:  Αρχές του Διάχυτου και ενσωματωμένου Υπολογισμού, Συστήματα Ευαίσθητα στο Περιβάλλον, «Φορετός» Υπολογισμός, Διαχείριση Έξυπνων Συσκευών, Τεχνολογίες Υλικού Κινητών Συσκευών, Ανάκτηση πληροφορίας από αισθητήρες της συσκευής, Επεξεργαστές Επικοινωνιών, Εργαλεία Ανάπτυξης Υλικού, Εργαλεία Ανάπτυξης Ενσωματωμένου Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό Συστημάτων και Διαδικασίες, Οδηγοί Συσκευών, Ενσωματωμένες Εφαρμογές