Διαχείριση Γνώσης

Ιστορική αναδρομή και βασικές έννοιες διαχείρισης γνώσης. Ρητή (Explicit knowledge) και  Άρρητη γνώση (tacit knowledge). Τρόποι μετασχηματισμού γνώσης. Διαχείριση γνώσης σε οργανισμούς. Η γνώση ως διανοητικό κεφάλαιο του οργανισμού (intellectual capital). Ο ρόλος της οργανωσιακής καλλιέργειας (organizational culture). Μοντέλα ωριμότητας οργανισμού (organizational maturity models). Επιχειρηματικό περιβάλλον, στρατηγική και επιχείρηση (Strategic management perspectives). Μεταδεδομένα και Συστήματα Οργάνωσης γνώσεων. Σημασιολογικός ιστός και Συστήματα Οργάνωσης γνώσεων. Ανάκτηση γνώσης (Capturing knowledge) και κωδικοποίηση (codification). Αξιολόγηση γνώσης (Evaluating knowledge). Ανταλλαγή γνώσεων (Sharing knowledge). Κοινότητες Πρακτικής (Communities of Practice). Αποθήκευση και αναπαράσταση γνώσης (Storing and presenting knowledge). Διαχείριση Γνώσης για Καινοτομία (Managing knowledge for innovation).

 

Βιβλιογραφία

  • Dalkir, K. (2011), “Knowledge Management in Theory and Practice”, The MIT Press, 2nd edition, ISBN: 978-0-262-01508-0
  • Jashapara, A. (2011), “Knowledge Management: an integrated approach”, Prentice Hall, 2nd edition, ISBN: 978-0-273-72685-2
  • Newell, S., Robertson, M., Scarbrough, H., Swan, J. (2009), “Managing knowledge work and Innovation”, Palgrave Macmillan, 2nd edition, ISBN:978-0-230-52201-5
  • Kotter, J. (1996), “Leading Change”, Harvard Business Review Press, ISBN: 978-0-87584-747-4
  • Liyang Yu (2011), “A Developer’s Guide to the Semantic Web”, Springer, ISBN: 978-3-642-15969-5, http://www.springerlink.com/content978-3-642-15969-5
  • Mika, P. (2007), “Social Networks and the Semantic Web”, Semantic Web and beyond book series vol. 5, Springer, ISBN: 978‐0‐387‐71000‐6, http://www.springerlink.com/content978‐0‐387‐71000‐6
  • Gail Hodge (2000), “Systems of Knowledge Organization for Digital Libraries: Beyond Traditional Authority Files”, April 2000, Published by: The Digital Library Federation Council on Library and Information Resources, ISBN 1-887334-76-9
  • Matthew Horridge, Holger Knublauch, Alan Rector, Robert Stevens, Chris Wroe (2004), “A Practical Guide To Building OWL Ontologies Using The Protege-OWL Plugin and CO-ODE Tools Edition 1.0”, The University Of Manchester, August 27, 2004
  • Yoshimura and Cyndi Shein-for OCLC Research, (2011) “Social Metadata for Libraries, Archives and Museums Part 1: Site Reviews”, OCLC Research Dublin, ISBN: 1-55653-392-6 (978-1-55653-392-1)