Ηλεκτρονική μάθηση και Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Μικτή/Σύγχρονη Μάθηση και Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Εκπαιδευτικά συστήματα/περιβάλλοντα, εργαλεία και πόροι, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Σχεδίαση σε περιβάλλοντα συνδυασμένης μάθησης, Η χρήση των Πολυμέσων και Υπερμέσων στην Εκπαίδευση, Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα, Ανοιχτά Μαθησιακά Αντικείμενα και αποθετήρια, Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιβάλλοντος/συστήματος (ενδεικτικά και συνδυαστικά):Εκπαίδευση μέσω εικονικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (εικονική τάξη, LMS, MOOC), Ανάπτυξη εργαλείων και προσθέτων σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες, Blogs, Υπερμεσική εφαρμογή, Ασκήσεις/πρακτική, Προσομοίωση, Εκπαιδευτικό παιχνίδι, Ηλεκτρονική Αξιολόγηση

 

Βιβλιογραφία

  1. Τσιάτσος, Θρασύβουλος Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα διαδικτύου – ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, Ηλεκτρονικό βιβλίο. Συγγραφείς: Αποθετήριο Κάλλιπος.
  2. Δημητριάδης, Σταύρος, , Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό, Ηλεκτρονικό βιβλίο. Συγγραφέας:. Αποθετήριο Κάλλιπος. Ηλεκτρονικό βιβλίο. Συγγραφείς: Αποθετήριο Κάλλιπος.
  3. Αθανάσιος Τζιμογιάννη, Ηλεκτρονική Μάθηση-Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ (2017).
  4. Alessi, Stephen. & Trollip, Stanley, Πολυμέσα και Εκπαίδευση: Μέθοδοι και Ανάπτυξη, Εκδόσεις Γκιούρδας, (2001).
  5. Mezirow, J 1990, Fostering critical reflection in adulthood: a guide to transformative and emancipatory learning, Jossey-Bass, San Francisco.