Προηγμένη Σχεδίαση και σύνθεση ψηφιακών συστημάτων

Ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώµατα, Τύποι ασύγχρονων κυκλωµάτων, Ανάλυση παλµοκίνητων ασύγχρονων κυκλωµάτων, Σύνθεση παλµοκίνητων ασύγχρονων κυκλωµάτων, ∆ιαδικασία σχεδίασης παλµοκίνητων ασύγχρονων κυκλωµάτων, Ανάλυση θεµελιωδών ασύγχρονων κυκλωµάτων, Πινακοποιηµένη παράσταση, ∆ιαδικασία ανάλυσης, Σύνθεση θεµελιωδών ασύγχρονων κυκλωµάτων: ∆ιαδικασία σύνθεσης, Ανταγωνισµός, κύκλος και ανωµαλίες χρονισµού, Ανταγωνισµός και κύκλος, Αποφυγή συνθηκών ανταγωνισµού, ∆υαδική κωδικοποίηση καταστάσεων για την αποφυγή κρίσιµων συνθηκών ανταγωνισµού, Ανωµαλίες χρονισµού, Ανάλυση, Εισαγωγή στη σχεδίαση χαμηλής ισχύος, Βασικές τεχνικές σχεδίασης ψηφιακών κυκλωμάτων χαμηλής ισχύος, Ενεργειακά αποδοτικές αρχιτεκτονικές επεξεργαστών, Ενεργειακά αποδοτικές μνήμες και κρυφές μνήμες, Ενεργειακά αποδοτικά λειτουργικά συστήματα, μεταγλωττιστές και λογισμικό εφαρμογής, Επεξεργαστές γραφικών αμηλής ισχύος, Τεχνικές βελτιστοποίησης σε επίπεδο συστήματος της ενέργειας για ενσωματωμένα συστήματα