Συστήματα Υπολογιστικής Ευφυΐας (ΣΥΕ)

Ασαφής Λογική και ασαφής μάθηση, Ασαφή συστήματα, Ασαφή Έμπειρα Συστήματα, Ασαφή νευρωνικά δίκτυα, Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης, Ευφυΐα Σμηνών, Προσομοιούμενη ανόπτηση, Εξελικτικοί αλγόριθμοι, Υβριδικά Ευφυή Συστήματα, Βαθεία Μάθηση, Εφαρμογή ΣΥΕ: Για την ανίχνευση απάτης σε δίκτυα δεδομένων, την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, την επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων, στη δημιουργία προσαρμοστικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.

 

Βιβλιογραφία

 • K. Γεωργούλη, Τεχνητή Νοημοσύνη – Μία Εισαγωγική Προσέγγιση, ΣΕΑΒ, 2015.
 • Λ. Ηλιάδης, Α. Παπαλεωνίδας, Υπολογιστική Νοημοσύνη & Ευφυείς Πράκτορες, Εκδόσεις Τζιόλα, 2007.
 • Γ. Θεοδώρου, Εισαγωγή στην Ασαφή Λογική, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.
 • B. Καμπουρλάζος, Γ. Παπακώστας, Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη, ΣΕΑΒ, 2015.
 • Γ. Μπουτάλης, Γ. Συρακούλης, Υπολογιστική Νοημοσύνη & Εφαρμογές, αυοτέκδοση, 2010.
 • Σ. Τζαφέστας, Υπολογιστική Νοημοσύνη – Τόμος Α: Μεθοδολογίες, αυτοέκδοση, 2008.
 • Χ. Τζιμόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Ασαφής Λογική με Εφαρμογές στις Επιστήμες του Μηχανικού, Εκδόσεις Ζήτη, 2013.
 • S. Haykin, Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2009.
 • Babuska, Computational Intelligence in Modelling and Control, Delft University of Technology, 2009.
 • Banzhaf, P. Nordin, R. Keller, F. Francone, Genetic Programming – An Introduction, Morgan Kaufmann Publishers, 1998.
 • Cox, Fuzzy Modeling and Genetic Algorithms for Data Mining and Exploration, Morgan Kaufmann Publishers, 2005.
 • P. Engelbrecht, Fundamentals of Computational Swarm Intelligence, John Wiley & Sons, 2006.
 • P. Engelbrecht, Computational Intelligence: An Introduction, 2nd Edition, Wiley, 2007.
 • Goldberg, Genetic Algorithms in Search optimization nd Machine Learning, Addison-Wesley Pub. Co., 1989.
 • Ι. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, Deep Learning, MIT Press, 2016.
 • Α. Hopgood, Intelligent Systems for Engineers and Scientists, CRC Press, 3rd edition, 2011.
 • A. de Jong, Evolutionary Computation, MIT Press, 2002.
 • Matteo Golfarelli (Author) › Visit Amazon’s Matteo Golfarelli Page
 • Karray, C. De Silva, Soft Computing and Intelligent Systems Design, Addison Wesley, 2004.
 • Μ. Negnevitsky, Artificial Intelligence – A Guide to Intelligent Systems, Addision Wesley, 2005.
 • S. Rajasekaran, G. Vijayalakshmi, Neural Network, Fuzzy Logic, and Genetic Algorithms: Synthesis and Applications, PHI Editions, 2013.
 • Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, John Wiley & Sons, 2010.
 • Schalkoff, Intelligent Systems: Principle, Paradigms and Pragmatics, Jones & Bartlett Learning, 2009.
 • Schuller, Intelligent Audio Analysis, Springer, 2013.
 • Tsoukalas, R. Uhrig, Fuzzy and Neural Approaches in Engineering, John Wiley & Sons, 1997.