Τεχνολογία και Σχεδιασμός Εφαρμογών Διαδικτύου

Το μάθημα αυτό επιτρέπει την κατανόηση συμπληρωματικών μεταξύ τους γνώσεων για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και για την ανάπτυξη των ικανοτήτων σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων για την οργάνωση και λειτουργία των σημερινών, ηλεκτρονικών, επιχειρήσεων. Οι φοιτητές μαθαίνουν να περιγράφουν, αναγνωρίζουν και να συνδυάζουν τα ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα καθώς και τα ηλεκτρονικά κυβερνητικά μοντέλα. Ταυτόχρονα μελετούν τις διαθέσιμες τεχνολογίες για την ανάπτυξη διαδικτυακών πληροφοριακών και επιχειρηματικών συστημάτων. Εξετάζονται επίσης θέματα ασφάλειας στη λειτουργία προαναφερθέντων πληροφοριακών συστημάτων. Ιδιαίτερες μελέτες περίπτωσης εμβαθύνουν τις γνώσεις των φοιτητών στην ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop), ηλεκτρονικών συστημάτων προμηθειών (e-procurement), ηλεκτρονικών δημοπρασιών (e-auction), και συστημάτων ανταλλαγής (bartering model).

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει: Επιχείρηση και σχετικές έννοιες, Συνθετικά ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, Μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, Παραδοσιακά συστήματα πληρωμών, Ασφαλείς επικοινωνίες και ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωμές, Βασικές τεχνολογίες (HTTP, HTML, HTML5, HTML Forms, cookies, sessions), Client side scripting (javascript), Server side scripting (ASP και PHP), Βελτίωση της διεπαφής και της απόκρισης διαδικτυακών συστημάτων (css, sass, jquery, ajax), Responsive Web Design, Single Page Applications, Εργαλεία και περιβάλλοντα (BootStrap, Node.JS, Ember.JS, BackBone.JS, AngularJS), Casestudy υλοποίησης ενός εκ των συστημάτων e-shop, e-procurement, e-auction, bartering model, κλπ.

 

Βιβλιογραφία

  1. Rick Delorme, “Training Guide: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3”, ISBN-13: 978-0735676633
  2. Sandeep Kumar Patel, “Developing Responsive Web Applications with AJAX and jQuery”, ISBN-13: 978-1-78328-637-9
  3. Dan Wahlin, “AngularJS Fundamentals In 60-ish Minutes”, Publisher: FastAndFluid.com
  4. Riwanto Megosinarso, “Step By Step Bootstrap 3”,
  5. Νικήτα Ν. Καρανικόλα, “Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση”, Εκδοση Πρώτη, 2006, Εκδόσεις Νέων τεχνολογιών, ISBN: 960-8105-94-3