Δομή – διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Τα δύο πρώτα εξάμηνα αφορούν την παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο την εκπόνηση  της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από την θεωρητική εκπαίδευση δίνει μεγάλη έμφαση στην εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών, μέσω της εκπόνησης  εργασιών και projects στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων. Επίσης, δίνει έμφαση στη διεξαγωγή έρευνας για στην προετοιμασία των φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν στον τρίτο κύκλο σπουδών. Το πρόγραμμα δομείται ως εξής:

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., οφείλουν να επιλέξουν μία εκ των τριών Ειδικεύσεων.  Σε κάθε Ειδίκευση οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν επιτυχώς δέκα (10) μαθήματα. Το πρόγραμμα του φοιτητή μίας Ειδίκευσης διαμορφώνεται από οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα της Ειδίκευσης τα οποία επιλέγονται από το σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων της Ειδίκευσης, καθώς και δύο (2) μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα επιλογής μπορούν να είναι υποχρεωτικά μαθήματα της ίδιας ή άλλης Ειδίκευσης ή το ένα μάθημα επιλογής που δεν εντάσσεται σε κάποια από τις Ειδικεύσεις. Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να προετοιμαστούν για τον τρίτο κύκλο σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν δύο (2) μαθήματα της Ειδίκευσης με  ένα θέμα έρευνας (εκτός της διπλωματικής εργασίας) στο πλαίσιο του οποίου θα μελετούν  και θα παρουσιάζουν ερευνητικές εργασίες ή/και θα συγγράφουν ένα άρθρο επισκόπησης ή και ένα ερευνητικό άρθρο στο συγκεκριμένο θέμα.

Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε έναν αριθμό  πιστωτικών μονάδων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία,  η οποία αντιστοιχεί σε (30) τριάντα πιστωτικές μονάδες − ECTS. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα με δυνατότητα διδασκαλίας και στην αγγλική εφόσον χρειαστεί. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. ανά Ειδίκευση και εξάμηνο εμφανίζεται εδώ.

Επιπλέον, θα προσφέρονται σε μηνιαία βάση μαθήματα σε θέματα τεχνολογιών αιχμής στο πλαίσιο σεμιναρίου, στο οποίο θα διδάσκουν επιφανείς προσκεκλημένοι ομιλητές από το εσωτερικό και το εξωτερικό.