Κανονισμός λειτουργίας

Κατέβασμα ως PDF

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

 

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» και αγγλικό τίτλο “Computer Science and Engineering”, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο – Σκοπός – Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων γνώσεων σε τρεις βασικές ειδικεύσεις, οι οποίες καλύπτουν γνωσιολογικά τις σύγχρονες τάσεις της Επιστήμης και της Τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Υπολογιστών. Συγκεκριμένα, οι ειδικεύσεις που παρέχονται στο νέο Π.Μ.Σ. είναι

 

α) Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων, β) Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων και

γ) Ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων

 

Οι γνώσεις που θα αποκτήσουν οι φοιτητές οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., αφορούν τις τεχνολογίες αιχμής σε κάθε ειδίκευση, καθώς και θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών. Το Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων, με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες που επιβάλλουν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η αγορά εργασίας. Το Π.Μ.Σ. έχει επίσης, ως στόχο τη συστηματική, βασική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα η οποία συμβάλλει στην παραγωγή νέων γνώσεων, στην απόκτηση τεχνογνωσίας, και στη διαμόρφωση των τεχνολογικών εξελίξεων. Απώτερος στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η διαμόρφωση επιστημόνων που θα στελεχώσουν τους Δημόσιους Οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα και θα συμβάλουν στον περαιτέρω τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της χώρας.

Το Π.Μ.Σ. επιτυγχάνει την καλλιέργεια σημαντικών δεξιοτήτων μέσω κατάλληλης υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και μελέτης πραγματικών περιπτώσεων. Οι δεξιότητες αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με την ειδίκευση την οποία θα επιλέξει ο φοιτητής. Συγκεκριμένα:

Ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. στην Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων θα είναι ικανός:

 

 • να αξιοποιεί την υπολογιστική νοημοσύνη για την επίλυση δύσκολων σύγχρονων προβλημάτων,
 • να αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού για την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών,
 • να διαχειρίζεται δεδομένα μεγάλης κλίμακας με τη χρήση σύγχρονων βάσεων δεδομένων και εργαλείων εξόρυξης, ανάκτησης, διαχείρισης,
 • να αξιοποιεί σύγχρονες τεχνικές για την επεξεργασία και παραγωγή εικόνας, πολυμέσων και γραφικών,
 • να χρησιμοποιεί τις νέες τάσεις στα συστήματα απόφασης και διαχείρισης διεργασιών και
 • να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.

 

Ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ στην Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων θα είναι ικανός:

 • να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύγχρονες εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού/υλικού,
 • να αξιοποιεί τις σύγχρονες τάσεις κατανεμημένων και παράλληλων συστημάτων,
 • να σχεδιάζει προηγμένα ψηφιακά συστήματα υψηλής αξιοπιστίας,
 • να αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνικές διάχυτου και κινητού υπολογισμού,
 • να αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις σε θέματα προηγμένων αρχιτεκτονικών υπολογιστών,
 • να αξιοποιεί τις τεχνολογίες δικτύων αισθητήρων για την υλοποίηση εφαρμογών που σχετίζονται με το διαδίκτυο των αντικειμένων και
 • να αναπτύσσει υπολογιστικά συστήματα σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα.

 

Ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. στην ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων θα είναι ικανός:

 • να αντιλαμβάνεται τις σύγχρονες τάσεις σε θέματα που άπτονται των σύγχρονων αρχιτεκτονικών δικτύων επικοινωνιών, όπως η δικτύωση που ορίζεται από το λογισμικό, τα δίκτυα κινητής επικοινωνίας επόμενων γενεών, τα δίκτυα οπτικών επικοινωνιών και τα δίκτυα των κέντρων δεδομένων,
 • να αναπτύσσει εφαρμογές που αξιοποιούν τις διαδικτυακές υποδομές και υπηρεσίες,
 • να αξιοποιεί τις σύγχρονες τάσεις κατανεμημένων και παράλληλων συστημάτων σε δικτυακά περιβάλλοντα,
 • να εφαρμόζει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας σε σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών και πληροφοριακών συστημάτων,
 • να αναπτύσσει εφαρμογές που αξιοποιούν την υπολογιστική νέφους και
 • να αντιλαμβάνεται και να αξιοποιεί τεχνικές διάχυτων και ενσωματωμένων συστημάτων και δικτύων αισθητήρων σε οικοσυστήματα διαδικτύου των αντικειμένων.

 

Άρθρο 3

Απονεμόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών». Στον τίτλο αναγράφεται και η ειδίκευση.

 

Άρθρο 4

Χρονική Διάρκεια Σπουδών – Γλώσσα Διδασκαλίας – Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Τα δύο πρώτα εξάμηνα αφορούν την παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα

 

μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα με δυνατότητα διδασκαλίας και στην αγγλική, εφόσον χρειαστεί.

 

Άρθρο 5

Δομή και Όργανα του Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με τον νόμο 4485/2017, αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» είναι:

 

 Η Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες ως προς το Π.Μ.Σ.:

 • εγκρίνει τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. και τις τροποποιήσεις του και εισηγείται σχετικά στη Σύγκλητο,
 • ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.,
 • ορίζει τον Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Π.Μ.Σ.,
 • κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,
 • προκηρύσσει την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ.,
 • συγκροτεί επιτροπή επιλογής των υποψήφιων των μεταπτυχιακών φοιτητών,
 • εγκρίνει τους πίνακες επιτυχόντων φοιτητών στο Π.Μ.Σ.,
 • αποφασίζει για τα φοιτητικά θέματα που εισηγείται η Σ.Ε.,
 • διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης στο Π.Μ.Σ.,
 • απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.),
 • ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου.

 

 Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους ή μελών της Σ.Ε., η θητεία των νέων μελών της ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

 Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος συγκαλεί την Σ.Ε. και προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτής, ενώ εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.

Το διοικητικό έργο του Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Κάθε επιτροπή του Π.Μ.Σ. επικουρείται στο έργο της από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

 

Άρθρο 6

Διδάσκοντες

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμμετέχουν αποκλειστικά μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, οπότε πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017 σε ό,τι αφορά την προέλευση των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση ανάγκης, εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και

 

Υπολογιστών, μπορούν να διδάξουν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017.

 

Άρθρο7

Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. και Διαδικασίες Επιλογής

 Υποψήφιοι: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

 

 Αριθμός Εισακτέων: Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε εξήντα (60) κατ’ έτος. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017.

 

 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σ.Ε. εισηγείται κάθε χρόνο προς τη Συνέλευση του Τμήματος (α) τη δημοσίευση προκήρυξης για υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και (β) το περιεχόμενο της προκήρυξης. H προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται μέχρι το τέλος Μαΐου στον ημερήσιο τύπο και στις ιστοσελίδες του Ιδρύματος, του Τμήματος και δικτυακών τόπων σχετικών με την παιδεία.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου κάθε έτους, με δυνατότητα παράτασής της όταν κρίνεται αναγκαίο από τη Σ.Ε.

Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα εξετάζονται μόνον εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

 

 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων

Εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση. Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., εκτυπώνεται από τον υποψήφιο και υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή μαζί με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
 2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.)
 3. Βιογραφικό σημείωμα.
 4. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 5. Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας.
 6. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
 7. Περίληψη πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
 8. Σύντομη έκθεση των επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και στόχων του υποψηφίου καθώς και τεκμηρίωση του ενδιαφέροντός του για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. (μια σελίδα κατά μέγιστο).
 9. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους.

 

 Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων

 • Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, η οποία συγκροτείται με πρόταση της

 

Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: τον γενικό βαθμό του πτυχίου (25%), τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. (20%), την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (10%), την τυχόν επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (10%) και την προσωπική συνέντευξη (35%).

 • Απαραίτητη θεωρείται η πιστοποίηση τουλάχιστον της καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 • Η συνέντευξη των υποψηφίων διενεργείται από την επιτροπή αξιολόγησης, αφορά σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: (α) στη διαπίστωση της γενικής κατάρτισης του υποψηφίου και της εικόνας που σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές, (β) στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών του υποψηφίου και (γ) στην εκτίμηση (με τις προηγηθείσες σπουδές) των μαθησιακών αναγκών του υποψηφίου και των απαιτήσεων στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.
 • Η επιτροπή αξιολόγησης κατατάσσει τους υποψηφίους κατά αξιολογική σειρά και υποβάλλει τον πίνακα επιτυχόντων και σχετική εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση επικυρώνει τον πίνακα αξιολόγησης και ανακηρύσσει τους εισακτέους (επιτυχόντες) μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των εισακτέων (επιτυχόντων) μεταπτυχιακών φοιτητών και των επιλαχόντων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έναν μήνα πριν από την έναρξη του Π.Μ.Σ. Ο πίνακας των επιτυχόντων και των επιλαχόντων ανακοινώνεται ταυτόχρονα στους χώρους ανακοινώσεων του Τμήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Επίσης, ο πίνακας των επιτυχόντων και των επιλαχόντων γνωστοποιείται ηλεκτρονικά σε κάθε υποψήφιο.
 • Εντός προθεσμίας μιας εβδομάδας από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν γραπτά (στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.) σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξής τους στο Π.Μ.Σ. Η περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητά του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (που πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς από τον επιλεγέντα) η Σ.Ε. μπορεί να αποδεχθεί καθυστερημένη δήλωση ένταξης φοιτητή στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση παραιτήσεων ή μη έγκαιρης υποβολής της δήλωσης ένταξης, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους (επιλαχόντες) στη σειρά αξιολόγησης του σχετικού καταλόγου.
 • Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός πέντε

(5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Τις ενστάσεις εξετάζει η Σ.Ε. και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις. Η Συνέλευση, τελικώς, αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των εισηγήσεων και αντίστοιχα τροποποιεί ή όχι τον κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων.

 

 Εγγραφή

Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή συμπληρωματικά στοιχεία.

H εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από 1-10 Οκτωβρίου. Κατά την εγγραφή τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν επιπλέον των δικαιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτησή τους και τα εξής:

 • Αίτηση εγγραφής
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • 4 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος»
 • Αποδεικτικό κατάθεσης α’ δόσης διδάκτρων

 

Άρθρο 8

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από την θεωρητική εκπαίδευση δίνει μεγάλη έμφαση στην εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών, μέσω της εκπόνησης εργασιών στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων. Επίσης, δίνει έμφαση στη διεξαγωγή έρευνας για στην προετοιμασία των φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν στον τρίτο κύκλο σπουδών. Το πρόγραμμα δομείται ως εξής:

 

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και υποδιαιρείται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. οφείλουν να επιλέξουν μία εκ των τριών Ειδικεύσεων. Σε κάθε Ειδίκευση οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν επιτυχώς δέκα (10) μαθήματα. Το πρόγραμμα του φοιτητή μίας Ειδίκευσης διαμορφώνεται από οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα της Ειδίκευσης τα οποία επιλέγονται από το σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων της Ειδίκευσης, καθώς και δύο (2) μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα επιλογής μπορούν να είναι υποχρεωτικά μαθήματα της ίδιας ή άλλης Ειδίκευσης ή το ένα μάθημα επιλογής που δεν εντάσσεται σε κάποια από τις Ειδικεύσεις. Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να προετοιμαστούν για τον τρίτο κύκλο σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν δύο (2) μαθήματα της Ειδίκευσης με ένα θέμα έρευνας (εκτός της διπλωματικής εργασίας) στο πλαίσιο του οποίου θα μελετούν και θα παρουσιάζουν ερευνητικές εργασίες ή/και θα συγγράφουν ένα άρθρο επισκόπησης ή και ένα ερευνητικό άρθρο στο συγκεκριμένο θέμα.

 

Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε έναν αριθμό πιστωτικών μονάδων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε (30) τριάντα πιστωτικές μονάδες − ECTS. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. ανά Ειδίκευση και εξάμηνο έχουν ως εξής:

 

Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

 Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Κωδικός Μάθημα ECTS Παρατηρήσεις
ΜΠΥ1 Διαχείριση Γνώσης 6
ΜΠΥ2 Ειδικά      θέματα       τεχνολογίας

λογισμικού

6
ΜΠΥ3 Αναγνώριση προτύπων & ειδικά θέματα όρασης υπολογιστών 6
ΜΠΥ4 Προηγμένα Γραφικά – Απόδοση Εικόνας 6
ΜΠΥ5 Συστήματα               Υπολογιστικής

Ευφυΐας

6 Μάθημα και της Ειδίκευσης Υλικού

και Υπολογιστικών Συστημάτων

 

 

 Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Κωδικός Μάθημα ECTS Παρατηρήσεις

 

ΜΠΥ6 Εξόρυξη         δεδομένων        και διαχείριση δεδομένων μεγάλης

κλίμακας

6
ΜΠΥ7 Τεχνολογία και Σχεδιασμός Εφαρμογών Διαδικτύου 6 Μάθημα και της Ειδίκευσης Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων

Συστημάτων

ΜΠΥ8 Συστήματα απόφασης και διαχείρισης διεργασιών 6
ΜΠΥ9 Ηλεκτρονική μάθηση και Ανάπτυξη                             Πολυμεσικών Εφαρμογών 6
ΜΠΥ10 Μοντελοποίηση και

Προγραμματισμός Περιορισμών

6

 

 

Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

 Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα ECTS Παρατηρήσεις
ΜΠΥ11 Προχωρημένα                Θέματα

Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

6
ΜΠΥ12 Εφαρμογές

Λογισμικού/Υλικού

Ανοικτού 6
ΜΠΥ13 Θέματα Κατανεμημένων και Παράλληλων Συστημάτων 6 Μάθημα και της Ειδίκευσης Δικτύων Επικοινωνιών    και    Κατανεμημένων

Συστημάτων

ΜΠΥ5 Συστήματα Υπολογιστικής Ευφυΐας 6 Μάθημα

Λογισμικού Συστημάτων

και

και

της       Ειδίκευσης

Πληροφοριακών

ΜΠΥ14 Διάχυτα και Ενσωματωμένα Συστήματα 6 Μάθημα και της Ειδίκευσης Δικτύων Επικοινωνιών    και    Κατανεμημένων

Συστημάτων

ΜΠΥ15 Βιομηχανική Πληροφορική 6

 

 Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα ECTS Παρατηρήσεις
ΜΠΥ16 Προηγμένη        Σχεδίαση        και σύνθεση                  ψηφιακών

συστημάτων

6
ΜΠΥ17 Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός

Έλεγχος

6
ΜΠΥ18 Δίκτυα       αισθητήρων         και διαδίκτυο των αντικειμένων 6 Μάθημα και της Ειδίκευσης Δικτύων

Επικοινωνιών    και    Κατανεμημένων Συστημάτων

ΜΠΥ19 Ολοκληρωμένα         κυκλώματα

για  εξειδικευμένες εφαρμογές

6
ΜΠΥ20 Υπολογιστικά            συστήματα

υψηλής αξιοπιστίας

6

 

Ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων

 

 Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα ECTS Παρατηρήσεις
ΜΠΥ21 Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών 6
ΜΠΥ13 Θέματα Κατανεμημένων και Παράλληλων Συστημάτων 6 Μάθημα και της Ειδίκευσης Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων
ΜΠΥ14 Διάχυτα και ενσωματωμένα

συστήματα

6 Μάθημα και της Ειδίκευσης Υλικού

και Υπολογιστικών Συστημάτων

ΜΠΥ22 Ασφάλεια Πληροφοριακών και

Επικοινωνιακών Συστημάτων

6

 

 Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα ECTS Παρατηρήσεις
ΜΠΥ23 Υπολογιστική Νέφους και

υπηρεσίες

6
ΜΠΥ7 Τεχνολογία και Σχεδιασμός Εφαρμογών Διαδικτύου 6 Μάθημα      και     της     Ειδίκευσης

Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

ΜΠΥ24 Δίκτυα κινητών επικοινωνιών και

εφαρμογές

6
ΜΠΥ18 Δίκτυα αισθητήρων και

διαδίκτυο των αντικειμένων

6 Μάθημα και της Ειδίκευσης Υλικού

και Υπολογιστικών Συστημάτων

ΜΠΥ25 Δικτύωση ορισμένη από το

λογισμικό

6

 

Μαθήματα επιλογής που δεν εντάσσονται σε κάποια κατεύθυνση

 

Κωδικός Μάθημα ECTS Παρατηρήσεις
ΜΠΥ26 Δίκαιο της Πληροφορίας και Διοίκηση Έργου 6

 

 

Για όλες τις ειδικεύσεις το Γ’ εξάμηνο περιλαμβάνει τη Διπλωματική Εργασία.

 

 Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Κωδικός Μάθημα ECTS Παρατηρήσεις
ΜΠΥ27 Μεταπτυχιακή Διπλωματικής Εργασία 30

 

Ένας φοιτητής έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει δύο (2) εκ των οκτώ (8) μαθημάτων της Ειδίκευσης με μία ερευνητική εργασία, η οποία θα κρίνεται επιτυχημένη μετά από τη συγγραφή άρθρου επισκόπησης ή ερευνητικού άρθρου στο αντικείμενο της έρευνας.

 

 

Κωδικός Μάθημα ECTS Παρατηρήσεις
ΜΠΥ28 Θέμα Έρευνας 12

 

Επιπλέον, θα προσφέρονται σε μηνιαία βάση μαθήματα σε θέματα τεχνολογιών αιχμής στο πλαίσιο σεμιναρίου, στο οποίο θα διδάσκουν επιφανείς προσκεκλημένοι ομιλητές από το εσωτερικό και το εξωτερικό.

 

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις Φοίτησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η συστηματική παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και η συμμετοχή των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών σε ένα μάθημα είναι υποχρεωτική. Εξαιρετικές περιπτώσεις απώλειας μαθημάτων αντιμετωπίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ανανεώνουν τη εγγραφή τους δύο (2) φορές τον χρόνο. H ανανέωση εγγραφής γίνεται με αίτηση που υποβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από τη Γραμματεία του Π.M.Σ.. Φοιτητής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του ή δεν παρακολούθησε μαθήματα για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα χάνει τη ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα του Π.M.Σ.

Περιπτώσεις φοιτητών οι οποίοι για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας αδυνατούν να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αντιμετωπίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

Άρθρο 10

Επιβλέποντες

Εντός του πρώτου τριμήνου φοίτησης, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει ως επιβλέπον για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος μεταξύ αυτών που τους έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο. Η Συντονιστική Επιτροπή και το επιβλέπον μέλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Τα καθήκοντα του αρχικά ορισθέντος επιβλέποντος ολοκληρώνονται όταν ορισθεί ερευνητικός σύμβουλος για κάποιον μεταπτυχιακό φοιτητή από τη Συνέλευση του Τμήματος (για την καθοδήγηση του φοιτητή στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).

Τότε ο ερευνητικός σύμβουλος αναλαμβάνει και επιβλέπων του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο/η επιβλέπων/ουσα μπορεί να αλλάξει μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή ή του επιβλέποντα. Ένα μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να οριστεί ως επιβλέπον για περισσότερους από τέσσερις (4) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος του Π.Μ.Σ.

 

Άρθρο 11

Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών»

Οι προϋποθέσεις απονομής του Δ.Μ.Σ. είναι οι εξής:

 • Η επιτυχής παρακολούθηση (βαθμός ≥ 5) των οριζόμενων από το πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακών μαθημάτων και τη λήψη των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων. Οι εξετάσεις για κάθε μεταπτυχιακό μάθημα γίνονται μία φορά στο τέλος κάθε εξαμήνου και επαναλαμβάνονται για το σύνολο των μαθημάτων στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Διόρθωση βαθμού επιτρέπεται, εφόσον έχει εμφιλοχωρήσει προφανής παραδρομή ή αθροιστικό σφάλμα, ύστερα από έγγραφο του αρμόδιου διδάσκοντος και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Τα γραπτά φυλάσσονται υποχρεωτικά και με επιμέλεια του υπεύθυνου του μαθήματος για δύο (2) έτη. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού τα γραπτά παύουν να έχουν ισχύ και καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία.
 • Η εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας. Η εργασία αυτή είναι είτε ερευνητικού είτε τεχνικού περιεχομένου και πρέπει να είναι πρωτότυπη σε επαρκή βαθμό ή να αποδεικνύει τη γνώση σε βάθος ενός ειδικού θέματος. Η μεταπτυχιακή

 

εργασία εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός ερευνητικού συμβούλου (μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή διδάσκοντα στο Π.Μ.Σ.). Ο ερευνητικός σύμβουλος ορίζεται για κάθε ενδιαφερόμενο φοιτητή από τη Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του ενδιαφερομένου και εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας διαρκεί ένα εξάμηνο. Σε ειδικές περιπτώσεις δίνεται δυνατότητα παράτασης στην ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής εργασίας από τη Συνέλευση, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. Η μεταπτυχιακή εργασία υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα. Θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά εκτενή περίληψη στην αγγλική γλώσσα. Μπορεί να γραφτεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή, με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συνέλευση. Οι φοιτητές οφείλουν να βεβαιώσουν εγγράφως στο σώμα του κειμένου της εργασίας, ότι η υποβαλλόμενη μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί προϊόν αποκλειστικής τους ενασχόλησης, ότι δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, ότι δεν έχει γίνει χρήση κώδικα ή κειμένου που διανέμεται δωρεάν χωρίς την αντίστοιχη αναφορά του γεγονότος αυτού στο κείμενο της εργασίας, ότι δεν έχει αποτελέσει προϊόν εργασίας τρίτου ατόμου επ’ αμοιβή ή χωρίς αμοιβή. Η μεταπτυχιακή εργασία βαθμολογείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή, αποτελούμενη από τον ερευνητικό σύμβουλο και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ., που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Το Δ.Μ.Σ. πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών και αναγράφει βαθμό κατά την ακόλουθη κλίμακα: άριστα (όταν η συνολική βαθμολογία είναι από 8,50 μέχρι 10), λίαν καλώς (όταν η συνολική βαθμολογία είναι από 6,50 έως 8,49) και καλώς (όταν η συνολική βαθμολογία είναι από 5 έως 6,49). Ο τελικός βαθμός είναι το άθροισμα του 30% του βαθμού της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, με το 70% του μέσου όρου των βαθμών των μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Με τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού μαθημάτων και πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου καθώς και την επιτυχή ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας χάνεται η φοιτητική ιδιότητα και παύει η συμμετοχή φοιτητή/τριας στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Τμήματος και του Ιδρύματος.

 

Άρθρο 12

Υποτροφίες

Το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε εγγεγραμμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το ποσοστό των υποτροφιών καθώς και τα κριτήρια θα καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ανάλογα με τον συνολικό αριθμό εισακτέων και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Π.Μ.Σ. Οι υποτροφίες με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής χορηγούνται για λόγους αριστείας στο 20% των φοιτητών του Π.Μ.Σ., οι οποίοι επέτυχαν υψηλές επιδόσεις στο Α’ εξάμηνο, ύστερα από αποδοχή τους για προσφορά έργου

30 ωρών ανά εξάμηνο, οποία περιλαμβάνει α) υποβοήθηση στην εργαστηριακή και φροντιστηριακή εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών, β) επιτήρηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων ελεύθερης πρόσβασης του Τμήματος. Οι δικαιούχοι της περίπτωσης αυτής δεν εμπίπτουν στο ποσοστό 30% του συνολικού αριθμού εγγεγραμμένων που δικαιούνται δωρεάν φοίτηση.

 

 

Άρθρο 13

Αναστολή Σπουδών

Αναστολή σπουδών μπορεί να χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο μετά από αίτηση του και για σοβαρούς λόγους (στράτευσης, οικογενειακούς, υγείας, κτλ.). Η αναστολή σπουδών αφορά πλήρη ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κατά τη διάρκεια αναστολής σπουδών, ο φοιτητής / η φοιτήτρια δε συμμετέχει στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του Προγράμματος (παρακολούθηση μαθημάτων, παράδοση

 

διπλωματικών εργασιών, προσφορά έργου, συμμετοχή στις εξετάσεις εξαμήνου και τις αντίστοιχες του Σεπτεμβρίου).

Η αίτηση αναστολής σπουδών κατατίθεται στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα εξάμηνα για τα οποία αιτείται η αναστολή σπουδών καθώς και οι λόγοι, οι οποίοι πρέπει να τεκμηριώνονται με τα ανάλογα δικαιολογητικά.

Η διάρκεια αναστολής σπουδών δεν προσμετράται στον συνολικό χρόνο φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Άρθρο 14

Διαδικασίες Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των Μαθημάτων και των Διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4485/2017 και τον κανονισμό λειτουργίας των προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθημάτων είναι:

 • Η συνάφεια του μαθήματος με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Η επάρκεια της διδακτέας ύλης σε σχέση με τις απαιτήσεις του αντικειμένου του μαθήματος.
 • Η επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, κλπ).
 • Η επάρκεια υποδομών που χρησιμοποιήθηκαν για το μάθημα (αίθουσες, εργαστήρια, λογισμικό, κ.ά.).
 • Η διαδικασία και οι τρόποι αξιολόγηση-βαθμολόγησης των φοιτητών στο μάθημα (γραπτές εξετάσεις, εργασίες, κ.ά.).
 • Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα κριτήρια αξιολόγησης των διδασκόντων είναι:
 • Η διδακτική επάρκεια των διδασκόντων στο αντικείμενο του μαθήματος.
 • Η ικανότητα μεταφοράς της γνώσης από την πλευρά του διδάσκοντος.
 • Η συνέπεια του διδάσκοντος στις υποχρεώσεις τους.
 • Τα εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (επάρκεια, αποτελεσματικότητα).

Για την αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 • Στο τέλος εξαμήνου θα διανέμονται στους φοιτητές ειδικά (ανώνυμα) ερωτηματολόγια για κάθε μάθημα και διδάσκοντα. Η διαδικασία διανομής και συλλογή των ερωτηματολογίων θα αποτελεί αντικείμενο του Διοικητικού Προσωπικού και ενός φοιτητή από το Τμήμα, ο οποίος θα επιλέγεται κατόπιν ψηφοφορίας από τους ίδιους τους φοιτητές. Στη διαδικασία συλλογής των ερωτηματολογίων δεν θα υπάρχει συμμετοχή των διδασκόντων και των μελών Δ.Ε.Π. που εμπλέκονται στο Π.Μ.Σ.
 • Τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε βάση δεδομένων που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό και θα πραγματοποιείται η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων από το επιφορτισμένο για την διαδικασία αυτή Διοικητικό Προσωπικό.
 • Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων θα κοινοποιούνται στην Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και η οποία θα συντάσσει την σχετική έκθεση αξιολόγησης σε ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιείται για τον σκοπό αυτό. Η έκθεση αξιολόγησης θα συντάσσεται μετά το τέλος κάθε εξαμήνου και θα αφορά τα μαθήματα που διδάχτηκαν στο εξάμηνο και τα μέλη Δ.Ε.Π. που ενεπλάκησαν στη διαδικασία. Επιπρόσθετα η Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίζει για τα μέτρα ή τις δράσεις που θα υλοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ενδεχόμενα προβλήματα που αποτυπώνονται στην έκθεση αξιολόγησης.

 

Η Σ.Ε. θα ενημερώνει και θα κοινοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την έκθεση αξιολόγησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους (διδάσκοντες του Π.Μ.Σ., φοιτητές, Πρόεδρο του Τμήματος και την επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου.

 

Άρθρο 15

Πηγές χρηματοδότησης

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται πρωτίστως από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, πόρους από ερευνητικά προγράμματα, πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Σε περίπτωση που οι παραπάνω πηγές δεν καλύπτουν τον προϋπολογισμό, το κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του N. 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 1.000 € ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια. Επιπλέον αυτού του ποσοστού, το 20% του συνόλου των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα δίδακτρα του Β’ και Γ’ εξαμήνου με βάση τις επιδόσεις τους στο Α΄ εξάμηνο και υπό την προϋπόθεση προσφοράς έργου σε ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος. Η κατανομή των τελών φοίτησης ανά εξάμηνο έχει ως εξής:

Α’ εξάμηνο: 400 € Β’ εξάμηνο: 400 € Γ’ εξάμηνο: 200 €

Η λογιστική διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Άρθρο 16 Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών του Π.Μ.Σ. ενημερώνεται σε ετήσια βάση και περιλαμβάνει το πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων, τον εσωτερικό κανονισμό και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με το Π.Μ.Σ. Ο Οδηγός Σπουδών αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ.

 

Άρθρο 17

Γλώσσα Διδασκαλίας

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα διδασκαλίας και στην αγγλική εφόσον χρειαστεί.