Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» και αγγλικό τίτλο “Computer Science and Engineering”, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων γνώσεων σε τρεις βασικές ειδικεύσεις, οι οποίες καλύπτουν γνωσιολογικά τις σύγχρονες τάσεις της Επιστήμης και της Τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Υπολογιστών. Συγκεκριμένα, οι ειδικεύσεις που παρέχονται στο νέο Π.Μ.Σ. είναι

 

α) Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων,

β) Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων και

γ) Ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε μία από τις Ειδικεύσεις του νέου προγράμματος καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας ηλεκτρονικά την αίτησή τους στον ιστότοπο msc-cse.ice.uniwa.gr/apply από 5/7 έως 7/9.