Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών

 

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προτείνει την οργάνωση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 (άρθρο 32).

Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε τρεις βασικές ειδικεύσεις οι οποίες αντιστοιχούν στις κατευθύνσεις του Π.Π.Σ. Συγκεκριμένα, οι ειδικεύσεις που παρέχονται στο νέο Π.Μ.Σ. είναι

α) Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων,
β) Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων και
γ) Ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων

Νέα / Ανακοινώσεις