Διδάσκοντες

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα συμμετέχουν αποκλειστικά μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Σε περίπτωση ανάγκης, εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, μπορούν να διδάξουν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017.