Δίκαιο της Πληροφορίας και Διοίκηση Έργου

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η διττός. Το ένα μέρος αφορά θέματα σχετικά με το Δίκαιο της Πληροφορίας και το δεύτερο μέρος ασχολείται με την Διοίκηση Έργων. Ο σπουδαστής, μετά το πέρας του μαθήματος, θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και θα κατέχει ουσιαστικές γνώσεις σε θέματα που αφορούν την ιδιωτικότητα, το απόρρητο των επικοινωνιών, τη διαχείριση, αποθήκευση και επεξεργασία πληροφοριών, την προστασία των δεδομένων, κοκ.

 

Παράλληλα, η παγκοσμιοποίηση σε συνδυασμό με τις ραγδαίες εξελίξεις που εμφανίζονται στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) μέσω της εφαρμογής των ΤΠΕ, καθιστούν αναγκαία τη γνώση βασικών αρχών και τεχνικών διαχείρισης έργων. Η χρήση των σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής σε συνδυασμό με το θεωρητικό υπόβαθρο αποτελούν εχέγγυα για την επιτυχία κάθε προσπάθειας στον σύγχρονο κόσμο. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος αποσκοπεί στην εκμάθηση τόσο των θεωρητικών αυτών γνώσεων όσο και των τεχνικών δεξιοτήτων και των τεχνολογικών εργαλείων για τη διαχείριση έργων.

 

Τέλος, γίνεται παρουσίαση των πλέον επίκαιρων ερευνητικών τομέων σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησαν σε μια καινοτόμα ιδέα/προϊόν/υπηρεσία.

 

Απώτερος στόχος είναι, μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές να έχουν αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες σχετικές με τη διοίκηση έργων, όπως:

 • να μπορούν να σχεδιάζουν και να προγραμματίζουν ένα έργο, καθώς και τις επιμέρους δραστηριότητές του,
 • να επιμερίζουν, να αναθέτουν και να ορίζουν χρονικά τους επιμέρους πόρους του έργου,
 • να δημιουργούν και να διαβάζουν τις απαραίτητες αναφορές ενός έργου,
 • να μπορούν να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να διορθώνουν την πορεία υλοποίησης.

 

Βιβλιογραφία

 1. Ι. Κουμπούρος, “Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας & Κοινωνία”, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1η έκδοση, 2012, ISBN: 978-960-6759-73-4
 2. Kouzes and Posner, “The Leadership Challenge”, Jossey-Bass Editions, 3rd Edition, 2002, ISBN: 0-7879-5678-3
 3. LorinWoolfe, “The Bible on Leadership. From Moses to Matthew – Management Lessons for Contemporary Leaders”, American Management Association – AMACOM, 2002, ISBN: 0-8144-0682-3
 4. Παπακωνσταντίνου Ευάγγελος, “Δίκαιο Πληροφορικής”, 2η έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2010, ISBN: 978-960-445-592-8
 5. Αλεξανδρίδου Ελίζα, “Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου”, Β’ έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2010, ISBN: 978-960-445-551-5
 6. Ιγγλεζάκης Ιωάννης, “Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου”, 2003, ISBN: 978-960-301-817-1
 7. John Schermerhorn, “Εισαγωγή στο Management”, Εκδόσεις Πασχαλίδη , ISBN:978-960-489-1436
 8. Rory Burke, “Διαχείριση Έργου (ProjectManagement – Τεχνικές Σχεδιασμού και Ελέγχου)”, 1η έκδοση, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2002, ISBN: 9789602182895
 9. Gareth R. Jones, Jennifer M. George, Graham S. Fane, “Contemporary Management”, 2/e, McGraw-Hill International Editions, 2005, ISBN: 0070922012
 10. Jane P. Laudon and Kenneth C. Laudon, “Management Information Systems”, 12/E, Prentice Hall, 2011, ISBN-10: 0132142856, ISBN-13: 9780132142854
 11. Kenneth Laudon and Carol GruercioTraver, “E-Commerce”, 8/E, Prentice Hall, 2012, ISBN-10: 0138018812, ISBN-13: 9780138018818
 12. Fred R. David, “Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases”, 14/E, Prentice Hall, 2011, ISBN-10: 0132664232, ISBN-13: 9780132664233
 13. Ganesh Vaidyanathan, “Project Management: Process, technology and Practice”, Prentice Hall, 2012, ISBN-10: 0132807181, ISBN-13: 9780132807180
 14. Carol V. Brown, Daniel W. DeHayes, Jeffrey A. Hoffer, Wainright E. Martin, William C. Perkins, “Managing Information Technology”, 7/E, Prentice Hall, ISBN-10: 0132146320, ISBN-13: 9780132146326
 15. Elizabeth Harrin and Phil Peplow, “Customer-Centric Project Management”, Gower Publishing, 2013, ISBN: 978-1-4094-4312-4
 16. Dennis Lock, “Project Management”, 10th Edition, Gower Publishing, 2013, ISBN: 978-1-4094-5269-0