Ειδικά θέματα τεχνολογίας λογισμικού

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει: Εμπειρικά συμπεράσματα και διαδεδομένες αντιλήψεις αναφορικά με την ανάπτυξη λογισμικού, Μεθοδολογία SCRUM (ρόλοι, διαδικασίες, ανάλυση απαιτήσεων), Σχεδιαστικά πρότυπα (patterns), Αρχιτεκτονικές Enterprise εφαρμογών, Βέλτιστες πρακτικές συγγραφής κώδικα, Dependency Injection – Aspect Oriented Programming, Έλεγχος μονάδων (Unit Testing) και Έλεγχος Ολοκλήρωσης (Integration Testing), Ανάπτυξη υπηρεσιών στο Υπολογιστικό Νέφος, Νομικά και διοικητικά θέματα διαχείρισης έργων λογισμικού.

 

Βιβλιογραφία

  1. Robert. L. Glass, “Facts and Fallacies of Software Engineering”, Addison Wesley, ISBN:0 – 321 – 11742 – 5
  2. Kenneth S. Rubin, “Essential Scrum”, Addison Wesley, ISBN: 978-0-13-704329-3
  3. Steve McConnell, “Code Complete 2”, Microsoft Press
  4. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, “Design Patterns: Elements of Reusable Object Oriented Software”, Addison Wesley, 978-0201633610
  5. Mark Seemann, “Dependency Injection in .Net”, Manning, ISBN: 9781935182504
  6. Roy Osherove, “The Art of Unit Testing: With Examples in .NET”, Manning, ISBN: 9781933988276