Ολοκληρωμένα κυκλώματα για εξειδικευμένες εφαρμογές

Γρήγορα αριθμητικά κυκλώματα, Πρόβλεψη κρατουµένου, Κυκλώματα prefix, Επανακωδικοποίηση Booth, ∆έντρα Wallace, Αριθμητικά παραδείγματα, Μιγαδικός πολλαπλασιασµός, Μετατροπή από µορϕή σταθερής υποδιαστολής σε κινητής υποδιαστολής και αντίστροϕα, Μορϕή κινητής υποδιαστολής, Μετατροπή από σταθερή υποδιαστολή σε κινητή, Μετατροπή από κινητή σε σταθερή υποδιαστολή, Φίλτρο FIR, AES Datapaths on FPGAs, Fault Attacks, Injection Techniques and Tools for Simulation, Recent Developments in Side-Channel Analysis on Elliptic Curve Cryptography Implementations, Differential Power Analysis, Fault and Power Analysis Attack Protection Techniques for Standardized Public Key Cryptosystems, Scan Design: Basics, Advancements, and Vulnerabilities, Manufacturing Testing and Security Countermeasures, Malware Threats and Solutions for Trustworthy Mobile, Systems Design, Ring Oscillators and Hardware Trojan Detection, Notions on Silicon Physically Unclonable Functions, Implementation of Delay-Based PUFs on Altera FPGAs, Implementation and Analysis of Ring Oscillator Circuits on Xilinx FPGAs